Информационна и консултантска дейност

Институтът по целулоза и хартия издава Списание “Целулоза и хартия”, създадено през 1970 г. Утвърдило се през годините като летописец на българската ЦХП и днес списанието остава водещ източник на информация за този отрасъл. По страниците му намират отражение настоящето и тенденциите в развитието на отрасъла в национален и световен мащаб. То е трибуна на научните, производствените, икономическите, технологичните и техническите постижения в този бранш.
Списанието е двуезично. Разпространява се в Европейските и Балканските страни и достига до наши партньори в САЩ. През последните години сред основните му акценти е екологията. То е медиен партньор на международни изложения като: ECOMONDO, TISSUE WORLD, VIA EXPO и др. Поддържа партньорски отношения с международни организации като CEPI, CEPI Containerboard, FEFCO, RISI и др., както и със сродни издания в европейските страни.
Абонамент може да се направи директно в редакцията или по електронната поща.
Международен представител на списанието е RNP, Франция.

Институтът издава и Бизнес бюлетин (рубрика „Пазарни анализи” на сп. „Целулоза и хартия”) с актуална информация за цени, новости и тенденции в развитието на целулозно-хартиения отрасъл в Европа. Изданието е седмично и се разпространява по електронен път.

Институтът събира, обработва и предоставя на партньорите си в страната и чужбина статистически данни за производство, внос, износ и потребление на целулоза, хартии и картони на българската ЦХП.

♦ Институтът предлага рекламни материали: работни календари; тефтери; рекламни листовки и брошури; рекламни пликове.

Институтът извършва консултантска дейност:

  • при обзавеждане на лаборатории със съвременни апарати за изпитване за технологичен контрол и контрол върху качеството на готовата продукция в предприятията на ЦХП.
  • свързана с реализирането на инвестиционни проекти в отрасъла.
  • Институтът е официален представител за България на FRANK-PTI , с предмет на дейност производство на висококачествени лабораторни прибори и апарати за изпитване на целулоза, хартия, картон и опаковки.
    FRANK-PTI не само доставя отделни апарати, но и прави комплексни оборудвания на лаборатории. За да отговори на новите изисквания в областта на техниката за изпитване и на желанията на клиентите, фирмата разработва нови апарати за определяне на всички основни свойства на влакнести материали, хартии, картони и опаковки – състав, структурни, оптични, повърхностни, механични и печатни.

Институтът извършва маркетингови проучвания и анализи на потребностите от различни видове хартии, картони и влакнести полуфабрикати; вълнообразен картон и опаковки от него; отпадъчна хартия.

 

 

ЦЕНИ Информационно обслужване – 2024 г. Цена в лева без ДДС
1.     Годишен абонамент за сп. „Целулоза и хартия” 25 лв.
2.     Годишен абонамент за Бизнес бюлетин

● седмично  издание на сп. „Целулоза и хартия” (разпространява се по електронен път):

● рубрика „Пазарни анализи” – цени, ценови тенденции на целулоза,  хартии, картони, опаковки, отпадъчна хартия в Европа и света.

 по оферта за конкретната заявка
3.     Статистически данни за българската целулозно-хартиена промишленост (ЦХП):

● производство, внос, износ и потребление (мярка тон);

● периодичност: 1-во трим., 6-месечие, 9-месечие, 12-месечие (по желание и на английски език).

 

по оферта за конкретната заявка

4.     Годишни статистически данни за ЦХП на страните от региона и на други страни от Европа и света.  по оферта за конкретната заявка
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

● На място в редакцията

● По банков път – Интернешънъл Асет Банк, IBAN: BG 40 IABG 80981000953500, BIC: IABGBGSF

Контакти:

1528 София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ №8; Телефони: 02 40 400 52; 02 40 400 52; 0882 612 380; Централа: 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80; Факс: 02 973 22 89; E-mail: magazine@ppibg.com;  ppi_bgcatalog@abv.bg

Забележка:

1. При желание за абонамент посочете интересуващата ви позиция.

2. Срокът за изпълнение на статистическите услуги е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявяване.

3. Абонатът се задължава да не разпространява информацията по точки 2, 3 и 4.