СП. ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ

Главен редактор: Доц. д-р инж. Станка Недева
Редактор: Поля Красимирова
Предпечат: Здравка Витанова
Печат: Алианс Принт