Необходимо количество на пробите

Необходим брой листове/размери на пробата за представително изпитване на различни показатели

СПИСЪК ПО КАЧЕСТВОТО

1 Маса на единица площ
Хартия
-тишу
Картон
20 листа ф.А4 (210 х 297) mm
10 листа ф.А4 (210 х 297) mm или
20 листа ф.А5 (148 х 210) mm
20 листа ф.А4 (210 х 297) mm;
min 3 листа (700 х 1000) mm или
ф. А0 (841 х 1189) mm
2 Дебелина 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm или
1 лист (700 х 1000) mm,
съотв. ф. А0 (841 х 1189) mm
3 Якост на скъсване при опън,
за всяко направление
20 листа ф.А4 (210 х 297) mm или
10 листа ф. А3 (297 х 420) mm
4 Степен на белота Непрозрачност –
отливки от вл.полуфабрикат
10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
min 25 g а.с.вл.полуфабр.(4 отливки 200 g/m2)
5 Водопоглъщане по метода на Cobb 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
6 Маслопопиваемост 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
7 Гладкост по Bekk 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
8 Грапавост по PPS 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
9 Грапавост по Bendtsen 10 листа ф. (210 х 140) mm
10 Съпротивление на изскубване по IGT 5 листа (700 х 1000) mm или ф. А0 (841 х 1189) mm
11 Съдържание на пепел при 9000 и 525 °С 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm
12 Съдържание на влага хартии и картони вл. полуфабрикат В затворен полиетиленов плик: 50 листа ф.А4 (210 х 297) mm или (3 х 50) g3 х 10 g
13 Съпротивление на раздиране Elmendorf 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
14 Линейна деформация след омокряне 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
15 Двойни прегъвания 10 листа ф.А4 (210 х 297) mm
16 Въздухопроницаемост 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm
17 Коравина по Gurley 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm
18 Разслояване Scott 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm – за хартии; 2 листа (700 х 1000) mm или ф. А0 (841 х 1189) mm – за картони
19 Съпротивление на спукване 20 листа ф.А4 (210 х 297) mm
20 Съпротивление на плоско смачкване на велпапе FCT 10 или min 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm
21 Съпротивление на плоско смачкване след лаборат. навълняване CMT 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm
22 Съпротивление на натиск по ръб ЕCT 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm
23 Съпротивление на пръстенно смачкване RCT 5 листа ф.А4 (210 х 297) mm
24 Пробиване на велпапе 20 листа ф.А4 (210 х 297) mm (или 20 х 320 см2)
25 Водопопиваемост по Klemm 10 х (20х1,5) см в машинно и/или напречно направление
26 Степен на крепиране 10 х 6 лентички с размери (21 х 1,5) см
27 Киселини и алкали 15 g
28 Ст. на размилане Schoper-Rigler Проба съдържаща min 6 g сухо в-во
29 Подготовка на лабораторни отливки за физикомеханични изпитвания с апарат на Rapid-Koethen Min10 бр.
30 Вл. полуфабрикати. Определяне на концентрацията на влакнеста маса Min 500 ml суспензия
31 Лабораторно мокро развлакняване От 30 до 60 g
32 Вл.полуфабрикати. Лабораторно размилане. Част3: Метод с мелница Jokro Мин. 16 g за гнездо
33 Вл.полуфабрикати. Оценяване на замърсявания и тресчици. Част1: Контрол на лабораторни отливки 5 отливки за изб. целулоза; 22 отливки за ДМ; 40 отливки за неизб. целулоза
34 Вл.полуфабрикати. Оценяване на замърсявания и тресчици. Част2: Контрол на влакнест полуфабрикат, произведен на листове Брой листове, съответстващи на мин.300 g (0,5 м2)
35 Целулоза. Определяне числото Капа (степен на изваряване) От 3 до 10 g
36 Целулоза. Определяне съдържанието на екстрахируеми вещества в алкохол-бензолна смес** От 8 до 10 g
37 Хартия и картон. Определяне на замърсявания Необходимата площ за преброяване на 300 включвания min 20 листа ф.А4
38 Хартия и картон. Определяне коефициента на разсейване и на поглъщане на светлина (по теорията на Kubelka-Munk) ** 10 х (75 х 150) мм
39 Информация и документация. Хартия за документи и печатни издания. Изисквания за устойчивост на стареене** около 10 гр. за число Капа; 40 х 150 cm2 за раздиране; 2 g за рН на вод.извлек; 1 g за алкален резерв
40 Хартия и картон предназначени за контакт с хранителни продукти. Приготвяне на извлек със студена вода →в-ва р-рими във вода 10 g
41 Хартия и картон предназначени за контакт с хранителни продукти. Приготвяне на извлек с топла вода→в-ва р-рими във вода 10 g
42 Хартия. Щрихов метод за определяне степента на проклейване 10 х (15х25) см
43 Хартии и картони. Определяне на влакнестия състав От няколко места по 1 см2
44 Хартия. Метод за определяне на маслопроницаемостта /експресен метод/ 5 х (20 х 20) см
45 Хартия от сулфатна целулоза за торби и канап /Определяне на водоустойчивост “сух индикатор”/ 10 х (7 х 7) см
46 Ленти лепилни хартиени v/Определяне съпротивление на разлепване/ 5 х (1,5 х 15) см
47 Каолин обогатен за хартиената промишленост. Определяне на белота и жълтина. 5 х 10 g
48 Керамични материали и изделия. Определяне на зърнометричен състав /остатък на сито/ 100 g
49 Материали и изделия. Огнеупорни алумосиликати. Методи за анализ/загуби при накаляване и съдържание на влага/ 3 х 1 – 2 g за влага 3 х 1 g за загуби
50 Хартии отпадъчни. Правила за приемане. Вземане на проби. Методи за изпитване съдържание на влага онечиствания 2 kg 10 kg
51 Фракционен състав на влакнест полуфабрикат апарат Брехт-Хол** 12 g а.с.материал
52 Хартия, едностранно пигментно-покрита за етикети. Алкалоустойчивост 5 х (85 х 85) мм

 

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Стандартни условия за кондициониране и изпитване и метод за надзор на условията за кондициониране на пробите – min 4 h (до установено равновесие, чрез претегляне на пробата през 1 час).