Център за професионално обучение

За контакти: Доц. д-р инж. Красимир Савов
Тел.: 0882 612 394 ; 02 973 28 07
Факс: 02 973 22 89
E-mail: office@ppibg.com

Центърът за професионално обучение, лицензиран от НАПОО към МС / лицензия № 2004122003/23-09-2004 г., функционира от началото на 2005 г.

В ЦПО се провеждат обучения по следните професии и специалности:

  • Професия “Химик-технолог”, код 524010
    Специалност “Технология на целулозата, хартията и опаковките”, код 5240109 – трета степен на професионална квалификация.
  • Професия “Химик-оператор”, код 524060
    Специалност “Технология на целулозата, хартията и опаковките”, код 5240609 – втора степен на професионална квалификация.

Центърът за професионално обучение към Институт по целулоза и хартия участва в инициативата на НАПОО „Малки истории за професионалното обучение“ по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, в партньорство с МТСП и Агенция по заетостта. Центърът бе сред наградените от НАПОО и Агенция по заетостта за своята „Малка история за професионалното обучение“ по време на Националната конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, проведена на 27 октомври 2022 г.