Институтът по целулоза и хартия събира, обработва и предоставя на партньорите си в страната и чужбина статистически данни за производство, внос, износ и потребление на целулоза, хартии и картони на българската ЦХП.

ЦЕНИ Информационно обслужване – 2024 г. Цена в лева без ДДС
1.     Годишен абонамент за сп. „Целулоза и хартия” 25 лв.
2.     Годишен абонамент за Бизнес бюлетин

● седмично  издание на сп. „Целулоза и хартия” (разпространява се по електронен път):

● рубрика „Пазарни анализи” – цени, ценови тенденции на целулоза,  хартии, картони, опаковки, отпадъчна хартия в Европа и света.

 по оферта за конкретната заявка
3.     Статистически данни за българската целулозно-хартиена промишленост (ЦХП):

● производство, внос, износ и потребление (мярка тон);

● периодичност: 1-во трим., 6-месечие, 9-месечие, 12-месечие (по желание и на английски език).

 по оферта за конкретната заявка
4.     Годишни статистически данни за ЦХП на страните от региона и на други страни от Европа и света.  по оферта за конкретната заявка
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

● На място в редакцията

● По банков път – Интернешънъл Асет Банк, IBAN: BG 40 IABG 80981000953500, BIC: IABGBGSF

Контакти:

1528 София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ №8; Телефони: 02 40 400 52; 02 40 400 52; 0882 612 380; Централа: 02 973 27 85; 02 973 28 07; 02 973 28 80; Факс: 02 973 22 89; E-mail: magazine@ppibg.com;  ppi_bgcatalog@abv.bg

Забележка:

1. При желание за абонамент посочете интересуващата ви позиция.

2. Срокът за изпълнение на статистическите услуги е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявяване.

3. Абонатът се задължава да не разпространява информацията по точки 2, 3 и 4.