Основен предмет на дейност

♦ В Института по целулоза и хартия се намира Централна аналитична лаборатория, акредитирана по ISO 17025, за анализи и изпитвания на влакнести материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, вторични влакна от отпадъчна хартия), всички видове хартии и картони, опаковки от хартии и картони.
ЦАЛ към ИЦХ АД е една от четирите лаборатории в света, одобрени от IKEA за изпитване на материали за опаковки от вълнообразен картон.

♦ Институтът по целулоза и хартия произвежда и предлага:

Висококачествени лепила на база естествени и синтетични суровини. Производството е съгласувано и регистрирано от Министерството на здравеопазването с Разрешително № 01427-99. Продуктите са защитени със свидетелство за търговска марка “ТОП-Д” с регистрационен номер № 26552 от Патентното ведомство на Р България.

Две основни групи козметични фитопрепарати:

Съвременни технологии за производство и анализи на влакнести полуфабрикати, хартии, картони, вълнообразен картон и опаковки от него; опазване на околната среда при производствените дейности в целулозно-хартиената промишленост.
Изготвяне на експертни оценки, технико-икономически анализи. Консултации по проблеми, свързани с целулозно-хартиената промишленост.
Информационно обслужване на отрасъла.
Анализи на потребностите от различни видове хартии, картони и влакнести полуфабрикати, вълнообразен картон и опаковки от него, отпадъчна хартия, проучване на пазарите на тези асортименти.
Консултации при обзавеждане на лаборатории със съвременни апарати за изпитване и технологичен контрол върху качеството на суровините и готовата продукция в предприятията на целулозно-хартиената промишленост.

Институтът поддържа контакти със сродни институти от Европа и активно работи за включването на отрасъла ни в програмите на Европейския съюз и разширяване на Балканското сътрудничество.