ppi

 
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ (28.06.2019)


ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

 
Протокол от ОС на ИЦХ, проведено на 31.05.2018

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание (31.05.2018)

Образец на пълномощно (31.05.2018)

Отчет на директора за връзка с инвеститорите (2017 г.)Покана за свикване на извънредно Общо събрание (18.04.2018)

Образец на пълномощно (18.04.2018)

 


Покана за свикване на извънредно Общо събрание


Образец на пълномощно

 


Покана за свикване на Общо събрание

Образец на пълномощно

 

Отчет на директора за връзка с инвеститорите

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  на ИЦХ АД за 2016 г.

Счетоводен баланс (2016 г.)

Справка за оповестяване на счетоводната политика на ИЦХ АД

Оповестяване към финансов отчет

 

Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2

Доклад на независимия одитор

Декларация за корпоративно управление на ИЦХ АД

Информация във връзка с чл. 94, ал. 3 от ЗППЦК

Годишен доклад за дейността на ИЦХ АД през 2016 г.

Информация относно публичното дружество

Допълнителна информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 (за 2016 г.)


Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5


 


 

Доклад за дейността на ИЦХ през 2015 г.

Отчет на директора за връзка с интвеститорите за работата му през 2015 г.

 

Протокол от Общото събрание на ИЦХ АД, проведено на 24 юни 2016 г.

Списък на акционерите, участващи в Общото събрание на ИЦХ АД, проведено на 24 юни 2016 г.

Пълномощно

Покана за свикване на Общо събрание

Образец на пълномощно

 


 

Протокол от Общо събрание на Института по целулоза и хартия АД, проведено на 24 юни 2015 г.

 

Покана за свикване на Общо събрание

Образец на пълномощно