ppi

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

• Съвременни технологии за производство на влакнести полуфабрикати, хартии, картони, вълнообразен картон и опаковки от него; опазване на околната среда при производствените дейности в целулозно-хартиената промишленост.
• Изготвяне на експертни оценки, технико-икономически анализи. Консултации по проблеми, свързани с ЦХП.
• Информационно, стандартизационно и метрологично обслужване на отрасъла.
• Анализи на потребностите от различни видове хартии, картони и влакнести полуфабрикати, вълнообразен картон и опаковки от него, отпадъчна хартия, респективно проучване на пазарите на тези асортименти.
• Консултации при обзавеждане на лаборатории със съвременни апарати за изпитване и технологичен контрол върху качеството на суровините и готовата продукция в предприятията на ЦХП.

Институтът продължава да поддържа контакти със сродни институти от Европа и активно работи за включването на отрасъла ни в програмите на ЕС и разширяване на Балканското сътрудничество.

_____________