ppi

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИЦХ АД е звеното в системата на българската целулозно-хартиената промишленост, което притежава научен потенциал по разрешаване на технически и технологични проблеми в отрасъла.

В Института е концентриран набраният производствен опит в областта на целулозно-хартиената промишленост в страната за над 45-годишен период. Тези качества позволяват да осъществява дейност с изследователски и производствен характер, респ. да извършва консултантски услуги и експертни оценки.

ИЦХ извършва:

♦ Консултации и технологична помощ при въвеждане в експлоатация на нови апарати, машини, предприятия.
♦ Оценка на технологичните и техническите параметри на оборудване за ЦХП.
♦ Маркетингови проучвания и анализи на потребностите от различни видове хартии, картони и влакнести полуфабрикати; вълнообразен картон и опаковки от него; отпадъчна хартия.
♦ Консултантска дейност при обзавеждане на лаборатории със съвременни апарати за изпитване, технологичен контрол и контрол върху качеството на готовата продукция в предприятията на ЦХП.
♦ Консултантска дейност, свързана с реализирането на инвестиционни проекти в отрасъла.
♦ Експертна оценка за качествените показатели на целулоза, хартия, картон и химически спомагателни вещества.
♦ Експертизи по дела със спорни въпроси, касаещи качествените показатели на влакнести материали, хартии и картони.

_____________